Прикольные поздравления с днем рождения красная шапочка

Прикольные поздравления с днем рождения красная шапочка
Прикольные поздравления с днем рождения красная шапочка
Прикольные поздравления с днем рождения красная шапочка
Прикольные поздравления с днем рождения красная шапочка

� ������������ � �������� ������������ � ���� �������� ������� ����������

������� ������� � ���, ��� �������� �������� ����� �� ������ ������� ��� ��������, � ��� ���������� ���� ���������� ������� � ������������� ���� ����� ������ ���, ������ ���������� ��������� � ����� ��������� ������� ������������������ ����������� ������. � ����� ������� ��������� � ������.

������ (������� �� ������� �������, ������� � ������ ������������� ����������) : ���� ��� ���� ���������, ��������? � ���� ���������
������������� ����, � ���������� � ��� ��������, � ����� � ����������!�
� ���� ������ ��������� ������ ���������.

����� ������ �������: ������ �������� ������ ��� ��������, ����� ����, �������!� ��������� �������� � ����������, ������� ��� ����� � ��������, ��� �� ���������. ������ �������, ��� ��� �����-����� ������� ������� � ����� ����� ��������� �������.

��������� � ����� ��������� ������������ ��������� � �������. ������ ����������: ��-�, ����� �������� ����������� ��������, ����� ��������� ������������� �������, �� � ����� ������ � ����� ��� ��������!� ��������� ��� �� ������ ��������� � ��� � ������� � ���, ��� � ���� ���������� ����������� �, ��� ���� �� ���������, ���� ����������� ���� �� ����. ������: ������� � ��� ������ ������������ � ������������!
������� �����, �� � ���� ��� ��������, ��� � ���� �����!
��� ������� � ������ ���� �������� N-��� �������
(�� ���������� ��� ����������) � ���� ������ ���� �������� � ������ �������, � ������� ����� ������ ������ �� ��������. ������ ���������� ���, ���������, � ���� ���� ����������� ���������!� ������ ������� ������� ��������� �� ����������� (����� ���� �� ������� ��� ��������) . ��������� �������� ������� ������� ����������, ��� ���� ����� ��� ����������, � ���������� ���� ������� ����� ������� � �������� ��������� ���������.

������ ������ � �������� �������������

��������,
�����������,
�����
������,
������. ������� �������, ��� ������� ����������� ������� ���������� ��� ��������� ���������: ����� ������������ ����� � ��� � ��������� ����� �������� ������. ������� ���������� ������ � ����������
������������.

� ����� ����� �� ������ ���������. ����������� ���������: ������������� ����������� ������� ������ ����������� � ���������� ������������-���� � ���������
�������!�
�������������, ����������� ������ �� ���� �������.

�����������: ���������
������ �������� ����� ������� � �������� ��-������, ������� � ���� �������������� ��� �������������, ������ ���������� �������������. ������ ������� ������?�
����������� � ���� ������ ������ ���������� ���� �����-�� ���� ����, ������ �������, �������� ����, � ������ �� � ���������. ������� ��������� �� ���� ������������ ���, ������ �������� � ������ ������ ���������� �����, �� ��� ���� ���������� ������ �� ���������� � ����� �� ������. ����� ������� �������� ������� ������ ������ �������� �� ���� �������� ����� ����� ����� ��� ��������! ���� �� ������ ����������� ����
�� �� �������, �� �� ��������� - ����� ����� �������� ������� ��������. �� ����� ������ http://banquettes.ru/prazdniki/den-rozhdeniya/podarki-dr/kakie-mozhno-sdelat-interesnyie.html - �� ������� ������� ���������� �������� �� ���� ��������.

����������� � �������: ���������, � ��� ��������� ��������� ����������� ���������. ������, ���� � ��� ���� �������, ������ ����, ����������� �����?� ����������� ���������, �� ���������� ����� �� �������. ����������� �������� ��������� ��� ���� �� �������: ���� ��������� ��������� �����, ����������, ��������,
�������
������ ������� �� � �����, �������� �� ����������� ����������. � �����, �������� ��������� ��������� ���� ����������� ���� � ���������� ���������?�
� ���������� ��������� ��������� ���������� ���������� ����������, � ����� ��� ������� ����� ����������� ����� � ��� �� � ��� ��������
�����
������ ��� ������� ������ � ��������� �������� ��������.

�����������: ���, �������� ���������, � ���, ����������, ������� ����������� � �����, ���� ��� ������� ��������� ���� �� ����� ���������� ������� ����������-������������. �����, ������� ��� ���������� ����������?

�������� ��� ��� ����?� ����� ��������� ���������� ���������� �����, � ��� ��� �� ��� ������������� ������ ���������� ������, ������� ���������� (������ ������� �� �������) � �������� (������) . �����������: ���� �������� ���������, ����������, �������� �������� ������������� � �����, ��� ������������ ��� �� ���!
���, �������������� �� ����� � ������, �� �� ���� ������� ����������, ���� �������� ��� �������, � ��������
�������� ��������� ������������ ��� ���� ����!�
����������� ������� ��� ��������, � ������� ���� �������� ����, � ����������� �� ������ ������ � �������� ������ (����� ���������, ����� ������ ������� ����������� ��������� � ����� ��� ������ ��������) , ������� ���� ������� ������������ ��� ������� ����������.

����������� (����� ������ �
������� �
��������, � ����� �� �������������� � ������� ������ ��� ����������) ����������� ���������� � ������ ��� ������������ �������� � �����, ������ ����� � ���������� �����. ������ �
����������� ���������.

��� � ��� ������ ������� � �������� � ����� ���� �� �������: �� ������ �� ��� ������� ���������� ������������� � ������� ����� � ������������
�����������
�. ��� ��
�����������, �����, � ����� ������� �����.

������ ���
�������
����

���� �� ������ �������� ������
�������
���� (��������� ������ �� ������� ��� ���������, �������) � ������ ���� � ������ ��� �������, ������� ����� ������ ���� ���� ���. �������
����: �� ������ ���������� ���� � ���� �������� � �������� �������.

��� ������ ���� �� �������, � �������, ��� �������� ���� ��������. � ���� ������� ����� �������� ������ � ������� ��� �� �������: ������ ��������� ������, ��� ���� ������� ��������!� � ������ ������� ����� �������� ���������: ������ ���� ����� ����� ��������!� � ������� � �������: ������ ���� ����� ����� �������, ��� ��� �������!�

������ ��� �������

��� ������ ��������� ��������� ����������: �������,
����,
����,
�������,
����. �������
�������, ���� ����� ������. - � ����� ����� �� �������� � ������� ����� ����������/����������. - ����� ��� �����, � �� ������ �������, ��� �������� ����� ���. - �� ����� � ����,
����, �����. ����� ����� � ����. - �� ��, ����� ��������, ����� �������� � ��������, ����� �� ��� � � ��� ��� ��� � �������! - ����
����, �� ����� � ���� �����, �� �� �� ��������, � �� ���� ����������.

� ���� ������ ��������� ������� ��������� ��������� ���� ��� ������������ �����. - �������� �� ��������? � ��� ��� �� ����� � ����?

�����, ���� ��� ���? - �� ����� ���� � �����, �� �����, ��� �� �����
����� �
�����!
� � ���� �� ����� �����!
�����������
������� � ������� � ������. - �������,
�������, ��� ��� �� �������� ����� � ����? ������� ��� ��� ���? � ��-��, ��� ���������� � �������� �����! - �� ����� � ����, ��� �� ����� ���������, ���� ����� � ���� ����������!
�������� � �������� ��������� ��������� � �������: - � ���� ��
�����,
�����,
���� �
�������, � ���� �������� � � ���, ������� ���������, ���� ������� ����!

������ ���������� ����� (������������ � ���� �������� ��� �������)

������� � ������������� �������� � � ������� (����� ���������) ����� ������ ����
��������, � ����� ����� �� ���� ������ ������� �������. ������� �������� �
������� � �������: - �������-��������, � ���� ��������!
�� ������ �������� � �������� � ����� � ���� �������. � ���� ���������� �� ����, ����� ����� � ���� ������� � ����, ��� � ��������. ���� ���� ����!

- ����� ��� � ���, ������ � �������� (��� �������� �������) , � � ���� ������ ������� �� ����� �������!

�������� �������� ��� ��������

��������� ������ �� ������� ��������

���������� ������ �� ������ ����� � ����� ������� ��������: ��������� ������, ������� ���� (������ � �������� �������) , ������ �� �������. �������� � ��� ����� ����� ���������� �����. � ����������� �������� ����� ������� � �������: - � ������ �� � ���� �����?

�������, �� ����, �� � ���� ��� �������� �������. � ������� �� ������� ������� � ��������: - ��, ������, ����� ���� �� ��������� �����. � ���� ����� �������� �� ���� ��� ����� � �� ����� �����������.

� ���� ��������, ������!

������������ ��� ������� �� �����

��� ���� ������ ����� ���, ��� ������ ������� �����. �� ������ ���� ���� � ������� ������ (��������� ���������) . - ��
������� � ��� ����� ������ ����, ��� ���� �������� � �������� �����, ������ ����� � ���� ������ ����� ����� ����������, ����� ������ ����� ������� �����, ����� � ����� ������ ����� �������. ������� � ������ ����� �������� ��������! - � ���� ������ ��������, ��������� �������� �� ������� ��������� �� ������ ������� � �������� � ������� ��� ������ ��������!
� ���� ��������, ������!

��������

��� ���� ������ ����� ��� �������� � �������, ��� ����� ����������� ����������, � ��������. ��������� �������� ����������� ������� ������, ������ ���������� ����� � ��� ���������� (����������) �����.

������ ���������� � ����, ��� � ������ �������� ������� � ����������� ���������� ������������� �����. ��� �������� ���������� �������� � �������� � ��������� ����� ���� ���� � �������� �������, ���, ����� ��� ������, ���������, ������ ������ �� ����. ������� ������ ���������� � ��������, ���, ��� �� ����� �������, ��� �� ���� ����������, ��� ��� �����, ����� ���� ������������ ��� �������� ������ ����� �������� � ����� �������� ��������!
�������� ����� ���������, �������, ��� �����, �����, ������������ ������. ����� ��� �� ������� �� ��������� ����� � �������, ��� �����, �� ������� ������ �����.

�� ���������� ����� � ������, ������� �������������� ����� � ��������, ��������, �������� � ���������� ���������, �������, ���������� ������ (����� �������� ������� �� ������� ������) , ������� ����� �������� � ��������� �� ����������. � ��� ����� ������� ����������� ��� � ���� �������� � ����� �������. ����� �������� � �� ������ ���� �������� �������� � ����� ���� ������� �������, ������� ����� ���������, ���������� ��������� � ��������� � ������ ����� �������. ������� ����������������� ������� ������ ����� �������� ����������� ������-���� �����������, ������ ��� ����� ����� � ����������. ���� ���� ����� ��������� ������ ������� ����, ��� ������ �������������� �������, � � ������ ������� ����� ��, ��� �� ������ ������� ���� ������� (�������, � ��� ������� ���� ����� ������� ��������, ��� ���� �� ����� ��������) . ����������, ������� ����������� ������ � ������ ���� ���������!
��������� ��������� ������, ����������� ��� ������� � ���� ������, ���������� ��� ��� ��������� �� �������� �����. ��������!
� ��������� ����� ��� ���� ���������� ��������������� ������ � ���� �������� �� 4-� ������� � 4-� ������:

Leave a Reply

����� ����, ����������� ����, �� ������� ������� ���� � �������� � ������� � ����� ��������. ������� � ������� ����������� � ������ ��������. ������ ��������� ������� �� ������� � ����� ��������. ������� ������ ���� ���.

��������� ���� � �����. ��� ��������� ����, �� ��� ������ ���������� ������� � �������. ���� ����� �� ����� ������� �������� � ������ � ������� ��� �����. ��� �� �����������. ������� �� ������ ������.

��������. ������� ������ ����� ���. � ����� ����� ������. �� ���� ��� ������ ������� - ������� ��������.

��� ����� ����������, �, �������, �������� ������. ���� ����� ���������� ������. ������� �� �����������.

������� �� ������. ����. ������� ������ ���� ���. ���� ���� �����, ������� ����, ������� ��������� ���.

���� � �����. �� ������ ����� ������-������������. ������ ������� � �������, �� �������� � ������� � �������� ������ �� ������ ������, ������ ����� �����.

���� ����� ���������� ������. ������ ������������. ������� �� ������. ��������, � ������� ������ ������ ���.

� ����� ����� ������. �� ���� ��� ���������� ����, ������� ����� ��� ������� � �����. ��� �������� ���������� ���, �� ������� � ����� ���� ���� - ������. ���� ������������, ��, ��� ������, �������� �������.

��������. ������� ������ ������ ���. ������� ���������� ������, �������������� �������. ������� ��-�������� ����. ���� ���������� �����, ��� ����, �� ������� �� ��� ��������.

��������� ����� ���� � �����. ����� ������ �� ��������. � ������� �������������� �����-�������, ������������� ������ ������� �������� � ��� �� �������� ��������.

� ����� ������, �� ������ ������� ����������� ������� � �������� ������, ��� �� ������������. ���� �������� ���� �������� � ������ ����������, ��������� � ����� ����. ������-������������ �� ������ ������ ��������.

������ ��� ������� ���������� ������. ������� ���������� ������������. �������� ������� �� ������, ������ - ���� ������. ��� ������ ������ ��� � �����������.

������� ��������� �������� ������������ � ������� ������ � ������� ���������. �� ����� �� ����������� ������� �� ��������!

������ ��� ����� ���

��� ����� ����, ������� ����� ���������� ���������, ����� ��������� �������� ����������, ������� ����������� �������� ���������� �� ������ ��, �� � ���� ��������������. ���������� ����������.

���-���� �� ������ ��������� ���� ����� � ����������, � ����������, ����������, �������� ����������. ����� ���������� �������, ����������� �������� �������, ������������ �������� ��������� ��� ���������. ����� ��������� ����� ������������� ������������, ������ � ������ � �����
���� � ���������. ���� �������� ����������� ���������:

��� �������� ����

���� ���������� ��������� �������� �������, ��� ���� ����� �������� ������ �������� ����, ������� ������� ����������� ���������������� � ����������� ������� ����������. ���������� ����������

�� ���� �������� � ������ ������ ��� �������� ����� ������ ������� ���� �������� �������������� (����� �������, ���� ����� ������������ ���� ��������� ������ ���������) , � ��� ���������. ���������� ������ ��������� ������� � �������� ���������� ����������� ���, ����������� ������ ����.

�������� ��� �������� ���: ������ ����, ���������
������. ����������, ���������� ���������. ������� �� ��� ��������� ��������� ������, ������� �� ������� ���� ������ � �������� ����������.

��������� ���������� ����� ����� ��������� ������ � ��������������� ����� �� �������� ����������.

������� ��������

��� ����, ����� �� ���� �������� �������� ���������� ������� ��� ������, ��� � ��������� ���������, ����� � ������� ����� ������ �������������� ��������� ������ ���������, ����� � ������ ������� �������. ����� ������: ������� ������ ��������� ���������, ������� ����� �� ����� ��� ����������, ��������� �� ��������� � ��������������, �������� ������� ����� �������������� ������. ������� ��� �������� ��������� - �������� � ����������� ������� �����! ���������� �� ���� ������ ���������� �� ���� ��������:

���������� ������������ �������� �� ���� �������� �������

������� ������

������ ������������ � ���� ��������

������ �������� �� ��������, ��� ��������, ������ ������-������������ � ��� ��������. ��� �� � �����������, ����� ����� ������������ ��������� ��� ����� ������ ������� � ������������� ������? �������, ������ ����� �������� ���� �� ��������. �������� ����� ����� �
���������, �� ����� �������� ��������������. � ����� ������������ ����� �������� �������� ������� �� ����� ������� ���������, ������� �������� ���� ��������������. ������� ����� �������� � �������� ������� �����. ��� ����, ����� ���� �������� ������ �� �����, ��������� ������������� ������ ������ ������� ��������� �� ����. ��� ����� ������� �������� ��������� ���������, ����������� ������� � ���������. �� ������� ��������� ��� ������ �� ���������� ������ ���������� ������������ �� ������ ��������. ���� ������ ������� ���, ������������ �������� �� ������ ��� ��������, �� � ���������� � ����. �������� 1 �� 5 ���������: ������� (���� ����������) ,
���, ����
���������
������ �
������... ���������: ������, ���
���������. �������: ����� �����, ������� � ���� ���
�������; ��������������� �������� ���
��������... ���������: �������
�������,
����,
������� (���� ����������) .
�������: �������, �������� � �������� � ��������� ���
�������
�������; ����� ����� � ����� ���
�����. � ��� �������� ������� ���� � ��������
����... ���������: ���
��������, ���
�������.

�������: ������� ���� �� ��� � ����� ���
���������; ����� � ���������� � ����������� ��� - ��� �����. ������� ���������� ���������� (����������) , ��� �� (���) �����... �������� 1 �� 5 ��� ������ ���������� ������������ �� ���� ��������
�� ������� ��������� ������� � ���� ��������. ��� ��������� �� ���� ��������:

�������� ������������ � ���� �������� ������� ����������

���������� �������� ��
����
�������� �������

������� ��� �������� ������� 17, 18, 20, 22, 25, 30 ���
�����������: ����� ����������� ����� �������� ������� ��������, � ���������� ������������ ������� �������. �������� � ������������ ����� ���������� � ��������� ������ ������� ��� ������� (��� �������) , � ������� ��� ����������� ��������� (��� ������) . ����������: ������� �������� ���������� ������, �� �������, ������� � ������� ����� ������ �������, �����, ������, ���������� �������.

�� ����� ����� ������ � �������� ������������ ����������. ������ ����� �������� ��������� �� ���������� ������ ������� �������. - ������������, ������!
������� �� ���������
����
�������� ������������� ������� (���) (�������) - ��, ����� ����!
����� �� ��������, �� ������,
��� ����� ���� � ������� ����.
��� �� ������ ��� �����!
��� ������ ������ �� ������,
����� ����, ������ � ������.
������� � ��� � �������� ����,
��� ����� ���� ��� ��� �������!
��� � �������������� ���������,
� ��� �� ����, �� ����!
(����� ��������� ������ �� ����������) . (�������) ��� � ��� ������ �������� �����, ��� �������� � ��������. ������� ����������� �������� �� ������ �������� ���, ��� �� ������ �������, ������ ������.

�����������
����
������������!
������� �� ����� ����������, ���������� � �������� ���� �����, � ��� ������ �������. �������: �� ����
��������, (���) !� (��� ������. ���������� ��������� ���, ����� ������������ ���������� ������� � ��������) . � ��� ������� �� ����� ������ �� ������� ���, ��� �����.

� ����� ������� ��� � ������ � �������� �� ��� ��������� ����� ����������. (����� ����� ������������ ���������� �� ������) . ����������, ������ � ���� ���� ���� ����� ���������. � ����� ��� ��������� ��������!

������� ���������, ��� ����������� �������� ������ ���, ��� ��������� ������ ������ �����-����������� ����������. ���������� �������� ���� � ������� ����-���� ��� ����� � ��������� �� ����� ������� ���� � ����� ����������.

� ������� ���������� ������� ������ �� ����� �������������� ����������. ������� ���������� ��������� ������ ����������. ���������� ���� � ���������, ������� ��������� ������ ��������� ��� ����� ������.

���������� �������� ���� - ����� ��������. ������� ������������ � ���, ����� �������� ������ ������ � ����� �������. �� ������������ ��, ����� ��������� �� ����� ������� ������� �������� ��� ���������, ��� ���� �������� �� ��� ������.

�� ������� �� ��� ����� �����. � ������� ��� ��� �����������, ���� �� ���, ������������ ������ � ���� ����� ��� ������������� �������� �������� � ������ �������� ���������. ����� ����� �� ������� ������� ������ � 1 ������� �� �������� �������������.

����� �� 4 �������� ���������� �� ������ � ������, ��� ����������. ������ �������� �����. ��������� ������ ����������. - ��� ��������� ������ ������.- ����������, ��� ��������� � ������� ��������� �������������� �����������;- ��� ���������, ���� �� ������, ���� ����.- ��� ��������� ������� ������� �������- ��� ��������� �������� � �������� ������ ��� �������.

�� ����� ������� ����� ����� �������� � ���������� �������. ���������� ����� �� ������ ������� �������� � ��������� ����, ��� ��� ����� � ���� �������� ������. ������� ���������� ��������� ������� � ���� � ������-������.

��������� ������� �� ��� ������� � ������ ����������� �������. ������ ������� ������ ����. ������ ���������� ���� ������, �� ��� ����������� � ���������� ������� � �.�. ��������� ���������� ������. ��������� �� �������, ������� ������� ��� ������ � ����������.

������� ������ ����������� � ������� �������, � �����, ��������, ���� ��. - ������� � ����� ����, ��������� �����, ������ ������� ��������� �� ����������� �������� ����������� ������� ("�����-�����") ;- ������� � �������� ������������ ��������� ����� ("������� �����") ;- ������� � ���, ��� ������ �������� ������� �� ����� ��������� �������� ("������������ ��� �� ���������") ;- ������� � ���, ��� �������� �������� ��������� ����������� ���������� � ������������ ��������� ��������� ����� ("� �� �������� ����") - ������� � ��������, �������� � �������� ����� ������� � ���������� �������� ("� ���� �������� ������") ;- ������� � ���, ��� ������ ����������� � ����������� ("������ ������ ������") ;- ������� � ��������� ��������, �� ����� ������������ ����� ���� ("� ����� ����� ��������") . �� ����� ����� ����� �������� ���� ����� �������. ����� ������ ���������������, ���, � ���� � ������ ������ ������� ��������� � �����, �������, �� �����, �� ��� �����-���� ���� � �������� �� ����. ���� ������������. ������������ ������� �� ��������� Copyright 2013-2015 �. ���� ������������ ��� ������ "��������
�������"��� ����������� ���������� - ����������� ������ �� ��� ����.
��� ��������� ����� �������� � ������ "������������ ������
�������"

Прикольные поздравления с днем рождения красная шапочка Прикольные поздравления с днем рождения красная шапочка Прикольные поздравления с днем рождения красная шапочка Прикольные поздравления с днем рождения красная шапочка Прикольные поздравления с днем рождения красная шапочка

Тоже читают:Как сделать чтобы убивать своих в кс го

Как сделать открытку сердце в руках

Как вязание берета по кругу спицами

Как в ворде 2007 сделать в алфавитном порядке

Оригинальное поздравление любимому мужчине в прозе